programul operational regional

pOR 2.2

2013 – 2020

Valori si procente

 • Valoarea finanțării nerambursabile poate fi între 200.000 eur – 1 mil. eur
 • Rata de finanțare nerambursabilă acordată nu poate depăși, în cazul componentei de ajutor de stat și în funcție de categoria IMM a solicitantului
  Microîntreprinderi și întreprinderi mici (cu 0 – 49 salariați): 
 • 70% pentru proiectele care se realizează în regiunile SE, SM si SVO. Întreprinderi mijlocii (cu 50 – 249 salariați): 
 • 60% pentru proiectele care se realizează în regiunile SE, SM si SVO.

Solicitantii Eligibili Sunt Societăți Sau Societăți Cooperative Care Se Încadrează În Categoria:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii din mediul urban
  Internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant) Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
  Solicitantii eligibili sunt societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria:
 • Întreprinderi mijlocii din mediul rural Deasemenea trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibiliate:
 • Societatea a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral.
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii proiectului și în anul fiscal anterior.
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii proiectului.
 • Societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii proiectului.
 • Locul de implementare a proiectului este situat în: în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri /în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiția se incadreaza in domeniile de activitate eligibile (conform Anexa)
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN
 • Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
 • Societățile nu trebuie să fie întreprindere în dificultate (capitalurile proprii >0)
 • Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de lun

cheltuielile eligibile sunt:

fie ajutor de stat regional pentru investitii pentru:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii 
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line 

fie ajutor de minimis (maxim 20% din valoarea eligibila totala a proiectului pentru:

 • Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant)
 • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii.

Investitiile finantabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar daca reprezinta investitii initiale:

 • Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii, in domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investitie.
 • Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investitie
 • Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate, in domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investitie.
 • Proiectul trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale finantabile prin ajutor de stat.

categorii de cheltuieli eligibile finantabile prin ajutor de stat regional:

1. cheltuieli pentru amenajarea terenului:

 • Amenajarea terenului – demolari, demontari, dezafectari, defrisari, etc.
 • Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala. 

2. cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie si racordarii la retelele de utilitati:

3. cheltuieli pentru investitia de baza:

  • Construire/extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii. Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale care consta in activitati de construire/extindere/dotare cu active corporale a spatiilor de productie/prestari de servicii.
  • Achizitionare utilaje/ echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj,dotari:
  • Achizitionare de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
  • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie.


Active necorporale:

 • Achizitionarea de brevete,licente,marci comerciale,programe informatice etc.
 • Activitati de realizare a instrumentelor de comercializare online

4. Alte cheltuieli:

  • Organizare de santier
  • Cheltuieli diverse si neprevazute – in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolul Constructii si Instalatii

Categorii de cheltuieli eligibile finantabile prin ajutor de minimis:

1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 

  • Studii de teren – studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice etc.
  • Obtinere avize, acorduri, autorizatii
  • Proiectare si inginerie – elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin CU, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, etc.), precum si cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
  • Consultanta:
  • Plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/a planului de afaceri
  • Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie
  • Plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii.
  • Asistenta tehnica:
  • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
  • Plata dirigintilor de santier

2. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului (in limita a 5.000 de lei fara TVA)

 

3. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (in limita a 5.000 de lei fara TVA)

 

4. Cheltuieli cu activitati specifice prioritatii de investitie

 

  • Cheltuieli cu activitati de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
  • Cheltuieli cu activitati de certificare/recertificare a sistemelor de management
  • Cheltuieli cu activitati de internationalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant
Estimare gratuita

Solicitati o oferta